ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ...
 
วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
***แจ้งเลื่อนการฟังบรรยาย*** เรียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเลื่อนการเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคก...
 
ขอเรียนเชิญนักศึกษา แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ร่วมฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง Respiratory physiology during sleep
 
  ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในหัวข้อเรื่อง Update in oral appliance i...
 
"Towards the Multidisciplinary Approach for Sleep and Sleep Disorders"
 
วันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ขอเรียนเชิญรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง Update in central sleep apnea โดย อาจารย์นายแ...
 
Circadian rhythm disorder : Grand Roud
วันที่ 9 ก.ย. 2559 เวลา 13.00-14.00 น. ขอเรียนเชิญรับฟังบรรยายหัวข้อเรื่อง Circadian rhythm disorder : Grand Roud โดย ผศ...
 
ร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อเรื่อง sleep in parkinson disease  

Pages

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx