ประชุม Precongress Workshop 3: "Diagnostic Testing and Therapy in Sleep Medicine

เรียนเชิญแพทย์ และ ผู้สนใจ ร่วมการประชุม Precongress Workshop 3: "Diagnostic Testing and Therapy in Sleep Medicine โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนิทราเวชศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sst.or.th หรือสอบถามโทร คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ) 096-7120005 , 062-436 3887