ขอเรียนเชิญแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุม Precongress Workshop 2: "Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia"(CBT-I) โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sst.or.th หรือสอบถามโทร คุณธนภรณ์ (เลขาสมาคมฯ) 096-7120005 , 062-436 3887  

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx