ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล (หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับและหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล (หัวหน้าศูนย์โรคการนอนหลับและหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ) ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์