รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ลำดับ ชื่อ-สกุล  
1 ผศ.นพ.วราวุฒิ  สุขเกษม  
2 ศ.พญ.ฐิติพร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
3 ศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์  
4 รศ.นพ.สิทธิ์  พงษ์กิจการุณ  
5 รศ.พญ.เสาวณีย์  ศรีรัตนพงษ์  
6 ผศ.พญ.เพ็ญอำไพ  ตันนาภัย  
7 ผศ.พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม  
8 ผศ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ  
9 ผศ.พญ.นิธิมา ศักดิ์โสภาวิวัฒน์  
10 ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ  
11 อ.พญ.ศศิประภา รงค์ทอง   
12 อ.นพ.ณัฐพล อลีนจิตพงศ์  
13 อ.พญ.เบญญา ทรัพย์ภิญโญ  
14 อ.พญ.ชญานิน นิติวรางกูร  
15 อ.พญ.อภิชญา ศรีปรัชญากุล  
16 อ.นพ.ประมาณ เฟื่องฟ้า  
17 อ.นพ.ระวี มานะตระกูล  
18 อ.นพ.ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
19 อ.พญ.นวลี แตระกุล