ลำดับ ชื่อ-สกุล  
1 ผศ.นพ.วราวุฒิ  สุขเกษม ประธานหลักสูตร  
2 ศ.พญ.ชลทิพย์  วิรัตกพันธ์  
3 ศ.พญ.ฐิติพร  สุวัฒนะพงศ์เชฏ  
4 รศ.นพ.สิทธิ์  พงษ์กิจการุณ  
5 รศ.นพ.สุทธิพงษ์  จงจิระศิริ  
6 ผศ.พญ.ดวงกมล  ประพฤติธรรม  
7 ผศ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ  
8 ผศ.พญ.นิยตา  จิตรภาษย์  
9 ผศ.พญ.เสาวณีย์  ศรีรัตนพงษ์  
10 ผศ.พญ.นิธิมา  ศักดิ์โสภาวิวัฒน์  
11 ผศ.พญ.พินพร เจนจิตรานันท์  
12 ผศ.นพ.ศิโรช วงศ์ไวศยวรรณ  
13 อ.นพ.ประมาณ เฟื่องฟ้า  
14 อ.พญ. เพ็ญอำไพ  ตันนาภัย  
15 อ.พญ.ศศิประภา รงค์ทอง   
16 อ.นพ.ระวี มานะตระกูล  
17 อ.พญ.อภิชญา ศรีปรัชญากุล  
18 อ.พญ.ชญานิน นิติวรางกูร   
19 อ.พญ.นวลี แตระกุล   
20 อ.นพ.ภัททวิชญ์ ตั้งกิตติถาวร  
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297