รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน
  แพทย์ประจำบ้าน   
01 สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 2 คน
  แพทย์ประจำบ้านอนุสาขา (หลักสูตร 2 ปี)  
01 อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง 5 คน
02 อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท 1 คน

 

ช่องทางการสมัคร
เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567
https://www.rama.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
-    สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์  คุณอรุณ เที่ยงแท้   โทร. 0-2201-0244
-    อนุสาขา  (ทุกหลักสูตร)    คุณอรทัย ปะโนรัมย์  โทร. 0-2201-1212