หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

        จุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีวิชา ครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้าน ความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยังบูรณาการความความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ความต้องการของสังคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริม สุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนยก์ลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความตระหนักใน คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดี ธำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส จิตสำนึกในการบริการอันเป็นวัฒนธรรมไทย ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีและ การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความใฝ่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจากัดในอนาคต