รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท
 

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 อ. พญ.ธันวา สุดแสง ประธานหลักสูตร
2 รศ.นพ.ธีรพล ปัญญาปิง
3 ผศ.พญ.อรนันท์ ไตรตานนท์
4 อ.พญ.พัชลิน วงศ์จงรุ่งเรือง
5 ผศ. พญ.ทิพารมณ์ สนั่นเมือง 
6 ผศ. พญ.พัดชา ตุลยาเดชานนท์
7 อ. พญ.ธนิสรา จันทร์สกุล