หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

จุดเด่น  
       ของหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีสาขาวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีการบรรจุวิชารังสีวิทยาฉุกเฉิน (Emergency Radiology) ในการศึกษาปฏิบัติงานและมีทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านรังสีวิทยาฉุกเฉินพร้อมให้การดูแลเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย