You are here

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

จุดเด่น  
       ของหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีสาขาวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีการบรรจุวิชารังสีวิทยาฉุกเฉิน (Emergency Radiology) ในการศึกษาปฏิบัติงานและมีทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์และความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ด้านรังสีวิทยาฉุกเฉินพร้อมให้การดูแลเป็นสถาบันแรกในประเทศไทย

 

 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297