วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเลิศในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)

     เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ มีความรู้ที่กว้างขวาง มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยภาพทางระบบประสาท ทั้งในการตรวจ วิเคราะห์ อ่าน และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของแพทย์สาขาอื่น ชุมชนและสังคม และระบบสุขภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม กอรปกับธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงถูกกำหนดขึ้นครอบคลุมด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ 
1.    สร้างหลักสูตรและการดำเนินการฝึกอบรมที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของระบบสาธารณสุขระดับชาติจนถึงระดับชุมชน
2.    ผลิตรังสีแพทย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่มีสมรรถนะรอบด้าน มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ พร้อมในการปฏิบัติงานจริงและพร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน  
3.    ส่งเสริมและสรรสร้างงานวิจัย รวมถึงผลิตรังสีแพทย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่มีความสามารถในการวิจัย รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยในงานวารสารเพื่อนำความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.    เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขารังสีอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของรังสีแพทย์ในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5.    บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ มีความพร้อมในการร่วมกำหนดและสนองนโยบายระบบสุขภาพของประเทศเพื่อชี้นำสังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของไทย 
6.    ส่งเสริมและรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงาม ปลูกฝังจริยธรรม จิตสำนึก วัฒนธรรมไทย 

     ความสำคัญ: ปัจจุบันความรู้ด้านรังสีวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทได้มีการพัฒนาไปในเชิงลึก ดังนั้น การฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการฝึกอบรมความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่ก้าวหน้า ทันสมัย มีความเป็นสากลโดยการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมจะอยู่ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหลักวิชาการได้ด้วยตนเองในการตรวจแปลผล วินิจฉัยภาพ และรู้ข้อดี ข้อจำกัดของการตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือการตรวจที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย แผนการฝึกอบรม/หลักสูตรสามารถทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล ในอีกด้านหนึ่ง งานด้านภาพวินิจฉัยระบบประสาทเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ในเชิงกว้างในการทำงานร่วมกับแพทย์ต่างสาขาและสหวิชาชีพ การฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (interpersonal & communication skills) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้ (medical knowledge and technical skills) ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในด้านการดูแลผู้ป่วย (patient care) แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ (professionalism) เพื่อนำประสบการณ์จากการปฏิบัติผนวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพัฒนาตนเอง (practice-based learning) และมีศักยภาพในการนำความรู้ในสาขาของตนเองไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ (system-based practice) 
 จุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยังบูรณาการความความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ความต้องการของสังคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความตระหนักในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดี ธำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส จิตสำนึกในการบริการอันเป็นวัฒนธรรมไทย ความเป็นมืออาชีพ รวมถึงความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดในอนาคต

ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
     หลักสูตรได้มีการจัดการฝึกอบรมอย่างสอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในทุกด้าน และมีการกำหนดพันธกิจของหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกัน

     พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี: จัดการศึกษา สร้างงานวิจัย ให้การบริการวิชาการ และดูแลสุขภาพ เพื่อสุขภาวะของสังคม
     พันธกิจ : ด้านการศึกษา
จัดการศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ
     พันธกิจ : ด้านการวิจัย
สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้     
    พันธกิจ : ด้านบริการวิชาการ
ให้ความรู้ หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     พันธกิจ : ด้านการดูแลสุขภาพ
ให้การดูแลสุขภาพ (สร้างเสริม ป้องกัน รักษาพยาบาล แลฟื้นฟูสุขภาพ) ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297