พันธกิจการศึกษา

พันธกิจของหลักสูตร อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท

พันธกิจของภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี:
สร้างแรงใจ ฟูมฟัก และส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านคุณภาพบริการสุขภาพ การศึกษา และวิจัยทางรังสีวิทยา (To inspire, Nurture and Promote the Excellence on Quality Patient Care, Education and Research in Radiology)

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท:
ใส่ใจสรรสร้างบุคลากรที่เป็นเลิศด้านวิชาการทั้งบริการและวิจัย ผนวกมาตรฐานจริยธรรมเพื่อบริการมวลชน พร้อมปรับตัวเพื่อเรียนรู้ไม่สิ้นสุดตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

คำอธิบายและความเป็นมา: เนื่องด้วยหลักสูตรฝึกอบรมฯ ต้องการผลิตแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและให้การบริบาลในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรมคือทางด้านภาพวินิจฉัยระบบประสาท ทั้งในการตรวจ วิเคราะห์ อ่าน และรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของชุมชน สังคม และระบบสุขภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม กอรปกับธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการอบรมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงถูกกำหนดขึ้นโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานที่สังกัดได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ ให้ครอบคลุมภารกิจดังนี้

1.    สร้างหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของระบบสาธารณสุขระดับชาติจนถึงระดับชุมชน
2.    ผลิตรังสีแพทย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่มีสมรรถนะรอบด้าน มีคุณลักษณะตามผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ พร้อมในการปฏิบัติงานจริงและพร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉิน  
3.    ส่งเสริมและสร้างงานวิจัย รวมถึงผลิตรังสีแพทย์อนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทที่มีความสามารถในการวิจัย รวมถึงสามารถวิเคราะห์ผลงานวิจัยในงานวารสารเพื่อนำความรู้ไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.    เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทและเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการในระดับภูมิภาค ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของรังสีแพทย์ในระบบสุขภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
5.    บูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ มีความพร้อมในการร่วมกำหนดและสนองนโยบายระบบสุขภาพของประเทศเพื่อชี้นำสังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของไทย
6.    ส่งเสริมด้านมารยาททางวิชาชีพ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม จริยธรรม จิตสำนึก วัฒนธรรมไทย
7.    คำนึงถึงการทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสภาวะการทำงานที่เหมาะสมและสามารถรักษาสุขภาพของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างสมดุล

     ความรู้ด้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาทได้มีการพัฒนาตลอดเวลา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการฝึกอบรมความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าวที่ก้าวหน้าทันสมัยมีความเป็นสากลโดยถึงแม้การปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรมจะอยู่ภายใต้การชี้แนะของอาจารย์ แต่เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วบัณฑิตจะมีความรู้ความสามารถรวมถึงประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามหลักวิชาการได้ด้วยตนเองในการตรวจแปลผล วินิจฉัยภาพ และรู้ข้อดี ข้อจำกัดของการตรวจแต่ละชนิด และสามารถให้คำแนะนำในการเลือกใช้เครื่องมือการตรวจที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย อันเป็นเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาภาพวินิจฉัยระบบประสาท ในอีกด้านหนึ่งงานด้านภาพวินิจฉัยระบบประสาทเป็นงานที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมร่วมกับแพทย์ต่างสาขาบุคลากรอื่นๆ การฝึกอบรมจึงมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้และทักษะในการทำงานเป็นทีมร่วมกับสหวิชาชีพ มีมารยาททางวิชาชีพ ความประพฤติดีและนิสัยการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบ มีการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้อื่น (interpersonal & communication skills) มีการบูรณาการภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ใช้ความรู้ (medical knowledge and technical skills) ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในด้านการดูแลผู้ป่วย (patient care) แสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพ (professionalism) เพื่อนำประสบการณ์จากการปฏิบัติผนวกกับการหาข้อมูลเพิ่มเติมมาพัฒนาตนเอง (practice-based learning) และมีศักยภาพในการนำความรู้ในสาขาของตนเองไปบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพ (system-based practice) รวมถึงไม่ละเลยที่จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อโอกาสอำนวย อาทิเช่น การช่วยเป็นที่ปรึกษาหรือเผยแพร่ความรู้ในด้านที่ตนถนัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม การช่วยเหลือสังคมด้านความปลอดภัยทางรังสี
จุดเด่นของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีคือมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ ทันสมัย มีวิชาครบถ้วนตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านความสามารถและความรู้ทางวิชาการ หากแต่ยังบูรณาการความความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ความต้องการของสังคม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม มีความตระหนักในคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมอันดี ธำรงไว้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรม เคารพนบนอบผู้มีอาวุโส จิตสำนึกในการบริการอันเป็นวัฒนธรรมไทย มีมารยาทและมีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงความทันสมัยในการใช้เทคโนโลยีและการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์รอบด้านที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัดในอนาคต
การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2566 นี้จึงดำเนินไปเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การฝึกอบรมของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยฉบับปี 2566 ที่มุ่งหวังให้เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้มีความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยภาพระบบประสาทโดยสามารถทําการตรวจหรือควบคุมการตรวจ การอ่านวิเคราะห์และรายงานผลภาพวินิจฉัยทางรังสีในการตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาททั้งในภาวะที่ไม่รีบด่วนและในภาวะฉุกเฉินหรือวิกฤตโดยอาศัยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัยประเภทต่างๆตลอดจนมีความสามารถทํางานตามหลักพฤตินิสัยและมารยาททางวิชาชีพ (Professionalism) มีความสามารถในการปฏิบัติงานโดยไม่ต้องมีการกํากับดูแลมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของอนุสาขาภาพวินิจฉัยระบบประสาท มีความสามารถในการทํางานแบบมืออาชีพสามารถปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพหรือเป็นทีมได้มีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความเอื้ออาทรและใสใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวมและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ