รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 รศ.นพ.ธนพงศ์  พันธุ์พิกุล              ประธานหลักสูตร
2 ผศ.นพ.ชินรัตน์  บัวงาม
3 อ.พญ.ธรินธร  ตรีสิทธิ์
4 อ.พญ.แก้วพิชชา  พิชิตพิเชษฐกุล
5 อ.พญ.ศศิกร เฟื่องกำลูน
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297