วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นเลิศในระดับสากล
พันธกิจ (Mission)
            หลักสูตรนี้มีจุดประสงค์ที่จะผลิตแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาฯ ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงลึกที่เพียบพร้อมทางด้านรังสีร่วมรักษาระบบลำตัวให้เทียบเท่าระดับสากล โดยมีทักษะเจตคติที่ดี มีจริยธรรมในวิชาชีพ มีความเอื้ออาทร ใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม อีกทั้งยังต้องมีการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติอย่างเหมาะสม บัณฑิตจะต้องมีความเป็นมืออาชีพในการทำงานและมีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยการเรียนรู้จากการปฏิบัติไปตลอดชีวิตเพื่อให้มีความรู้อย่างทันยุคทันสมัย ที่สำคัญจะต้องมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่นๆ เพื่อให้สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันอย่างสหสาขาได้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังต้องถึงพร้อมด้วยจิตสำนึกที่จะรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อที่จะทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการทางสาธารณสุขของประเทศต่อไปสอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยและสอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านการดูแลสุขภาพ ดังต่อไปนี้
           1. จัดหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีคุณภาพดีเลิศด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัวตามความต้องการของ ระบบบริการสุขภาพ ชุมชน และสังคม
           2. ผลิตรังสีแพทย์เฉพาะทางที่มีความพร้อมและความชำนาญที่มีมาตรฐานในระดับสากล ในการ ปฏิบัติงาน พร้อมรับสถานการณ์ในสภาวะทั่วไปและสภาวะฉุกเฉินโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์
           3. สร้างบุคลากรที่มีความสามารถด้านการวิจัยและติดตามงานวิจัยใหม่ๆเพื่อนำความรู้ไปสู่การ แก้ปัญหาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต
           5. ผลิตบุคลากรที่มีความพร้อมดูแลด้านสุขภาพตามนโยบายระบบสุขภาพของประเทศสามารถชี้นำสังคมด้านสุขภาพและพัฒนาสาธารณสุขของประเทศอย่างเป็นอิสระทางวิชาการ
           6. ผลิตบุคลากรให้มีจริยธรรมธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและมีจิตสำนึกในการบริการ

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297