อาจารย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา Abdominal Imaging | หน่วยภาพวินิจฉัยช่องท้อง

รศ.นพ.สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ             
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์/ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
รศ.พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์/ หัวหน้าหน่วยภาพวินิจฉัยช่องท้อง (Abdominal Imaging)
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย / Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ.พญ.เพ็ญอำไพ ตันนาภัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
ผศ.พญ.ดวงกมล ประพฤติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialty : รังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
 
ผศ.พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
อ.พญ.ศศิประภา รงค์ทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
ผลงานตีพิมพ์ (Publication) : เอกสารแนบ
 
อ.พญ.เบญญา ทรัพย์ภิญโญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา
 
อ.นพ.ณัฐพล อลีนจิตพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
สาขา/Subspecialtyรังสีวิทยาวินิจฉัย/Abdominal Imaging
วุฒิการศึกษา