ผลงานตีพิมพ์ (Publication)

อ.พญ.เพ็ญอำไพ ตันนาภัย

download file pdf: