ผลงานตีพิมพ์ (Publication)

ผศ.พญ.เสาวณีย์ ศรีรัตนพงษ์

download file pdf: