You are here

เปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์”

ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต ประมาณร้อยละ 10-15 แต่มีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่มาพบแพทย์
ทั้งนี้ ในช่วงชีวิตของเราจะเจอคนป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ประมาณ 1-3% หรือประมาณ 700,000 คน 
แต่ปัจจุบันเข้ามารับการบำบัดรักษาเพียง 70,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
โรคไบโพลาร์จะเริ่มแสดงอาการเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น แต่คนไม่รู้ และคิดว่าเป็นเพียงอารมณ์แปรปรวนตามประสาวัยรุ่น 
ทำให้เสียโอกาสในการรักษาช้าเฉลี่ยประมาณ 11 ปี ทั้งนี้ ผู้ป่วยไบโพลาร์บางรายอาการรุนแรง ซึมเศร้าถึงขั้นฆ่าตัวตาย
ซึ่งจากสถิติพบว่า คนไข้ 1 ใน 5 ฆ่าตัวตายสำเร็จ  อย่างไรก็ตาม โรคนี้สามารถรักษาได้ด้วยยาและการดูแลสภาพจิตใจ
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับครอบครัว แต่ก็สามารถเป็นซ้ำได้จากปัจจัยกระตุ้น อาทิ เรื่องสะเทือนใจ เหตุการณ์พลิกผันในชีวิต
หรือ ภาวะความเครียดรุมเร้า หรือการใช้สารเสพติด
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “อุ่นรัก อุ่นใจ ไบโพลาร์” เพื่อดึงพลังเชิงบวกให้เกิดกับผู้ป่วย และ ครอบครัว

​​​​​​​
 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299