You are here

ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ ระดับมหาวิทยาลัย ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299