การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

หากผู้สมัครต้องการอุทธรณ์ผลการคัดเลือก สามารถทำได้โดยวิธีดังนี้

1.ส่งคำร้องขออุทธรณ์ผลการคัดเลือกผ่านทางไปรษณีย์* ด้วยการเขียนแบบฟอร์มขออุทธรณ์ผลการคัดเลือก พร้อมชี้แจงเหตุผล และลงนามด้วยลายมือชื่อ ภายใน 15 วัน หลังจากประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ โดยจ่าหน้าซองไปรษณีย์

เรียน หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ชั้น 7 อาคาร 3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทร. 02-201-1929 โทรสาร. 02-354-7299

 

* โดยการส่งคำร้องผ่านทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าวันที่ทำการไปรษณีย์ออกใบรับฝากเป็นวันที่ยื่นคำร้อง

 

2.ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จะส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลการคัดเลือก จากหัวหน้าภาควิชาและคณะกรรมการคัดเลือกแก่ผู้สมัครภายใน 30 วัน หลังตัดสินผลการอุทธรณ์

 

กระบวนการพิจารณาคำอุทธรณ์

หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์เรียกประชุมคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน เพื่อรับทราบคำอุทธรณ์ และพิจารณาตัดสินผลการอุทธรณ์ ภายใน 15 วัน หลังได้รับจดหมายขออุทธรณ์

 

Download แบบฟอร์มขออุทธรณ์ผลการคัดเลือก Word / PDF

ขั้นตอนการอุทธรณ์ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน