แบบฟอร์มต่างๆ ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี

แบบฟอร์ม ในโครงการต้นกล้ารามาธิบดี
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา    
TK02 : แบบแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (Matching) (Online)    
ทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award    
ขั้นตอนการขอทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award     
     TK03-1 : แบบเสนอขอทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award
     TK03-2 : แบบเสนอขอทุนวิจัย Dean’s Research Novice Award (สำหรับโครงการวิจัยย่อย)
     TK08 : แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยฯ
     TK09 : แบบส่งรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
รางวัล Dean’s Research Award ประเภททุนสนับสนุน    
ขั้นตอนการขอรางวัล Dean’s Research Award     
     TK04-1 : แบบเสนอขอทุนนำเสนอผลงานวิจัย Dean’s Research Award (สำหรับนักศึกษาแพทย์)
     TK04-1 FN : แบบสรุปค่าใช้จ่ายทุนนำเสนอผลงานวิจัย (สำหรับนักศึกษาแพทย์)
     TK04-3 : รายงานสะท้อนการเรียนรู้ (Reflective writing)
     TK06 : แบบขอสมัครรับทุนสนับสนุนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEFL หรือ IELTS (โครงการต้นกล้ารามาธิบดี)
     TK11 : แบบเสนอขอรางวัลการตีพิมพ์ 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    
ทุน Dean’s Talent Award    
ขั้นตอนการขอทุน Dean’s Talent Award     
     TK05-1 : แบบเสนอขอทุนสนับสนุนดูงานต่างประเทศด้านวิจัย Dean’s Talent Award
     TK05-1 : รายงานสะท้อนการเรียนรู้ (Reflective writing)
     TK05-1 : แบบสรุปค่าใช้จ่ายทุน Dean's Talent Award
     TK05-2 : แบบเสนอขอทุนสนับสนุนดูงานต่างประเทศด้านวิจัย (Dean’s Talent Award) และการทำวิจัยในต่างประเทศ ระยะเวลา 1 เดือน
ทุนสนับสนุนด้านความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม    
ขั้นตอนการขอทุน Dean’s Award for Emerging Leader Practice     
     TK10 : แบบเสนอขอทุน Dean’s Award for Emerging Leader Practice
     TK12 : แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ทุน Dean’s Award for Emerging Leader Practice
     TK13 : แบบส่งรายงานผลงานฉบับสมบูรณ์ทุน Dean’s Award for Emerging Leader Practice

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยฯ    
แบบตอบรับการเข้าร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย (Online)    
ขั้นตอนการขอทุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา     
TK04-2 : แบบขออนุมัติทุนอุดหนุนแก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยฯ (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยฯ)    
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี                                                                              
  • คณะอืนๆ นอกเหนือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
TK04-2 FN : แบบสรุปค่าใช้จ่ายทุนอุดหนุนอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยฯ)

แบบฟอร์มอื่นๆ    
ใบสำคัญรับเงิน                                                                                                                                              
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ใบคำร้องทั่วไป