Contact us
 

You are here

ติดต่อ

alt
ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
 
 
alt
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
0-2201-1052
 
 
alt
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
091-774-5310
 
.....
 
Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ชั้น 3, 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map