ติดต่อ

alt
ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิจัยอาวุโส
 
 
alt
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์  โฆษิตเศรษฐ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
0-2201-1052
 
 
alt
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
091-774-5310
 
.....