ติดต่อ

ที่ปรึกษาโครงการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สามารถ ภคกษมา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงปองทอง ปูรานิธี
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
0-2201-1052
 
 
alt
ผู้รับผิดชอบโครงการ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
091-774-5310
....