โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี
English Project

You are here

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 8 (สำนักงานชั่วคราว) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map