โครงการต้นกล้ารามาธิบดี

ที่มาและความสำคัญ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีสมรรถนะของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะของสังคม   คณะฯ จึงพัฒนาโครงการต้นกล้ารามาธิบดี เพื่อส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะหลักที่สำคัญของนักศึกษาแพทย์เพิ่มเติมจากการมีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ การมีจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาชีพแล้ว ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ทักษะด้านวิจัย และทักษะการสื่อสารตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา  โดยโครงการ ฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ทุกคนเข้าร่วม  จะทำให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ พัฒนาทักษะด้านอื่นๆ  มีประสบการณ์ทำงานวิจัยอย่างเป็นระบบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย  รวมทั้งโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิจัยในต่างประเทศ  และพัฒนาผลงานวิจัยของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาแพทย์ ให้มีทักษะด้านวิจัย ความสามารถการทำงานเป็นทีม และความเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยสามารถดำเนินการร่วมกับการเรียนรู้ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

 

  
 

การก้าวเข้าสู่ความสำเร็จทางด้านวิจัย

1. เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ เพื่อเกิดแรงบันดาลใจ และสนใจการทำวิจัย ผ่านการจัดกิจกรรมของโครงการ ได้แก่ Dean’s PARTIEs, Science Fair, Research camps

2. Research Practice ดำเนินตามขั้นตอน ตามประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนโครงการต้นกล้ารามาธิบดี มีดังนี้

 • Student-Advisors Matching : เพื่อเลือกหัวข้อวิจัยที่สนใจ และเขียนโครงร่างงานวิจัย
 • เสนอขอทุนในโครงการ ฯ จากคณะกรรมการพิจารณาทุน มีดังนี้
  • ทุนทำวิจัย (Dean’s Research Novice Awards) โดยมีทุนสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ และรายงานความก้าวหน้าทุก 6 เดือน และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อแล้วเสร็จ
  • ทุนนำเสนอผลงานวิจัย (Dean’s Research Awards) ในระดับชาติหรือนานาชาติ หากได้รับการตอบรับการนำเสนอจากผู้จัดประชุม โดยมีทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงาน 50,000-100,000 บาทต่อทุน
  • ทุนเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบ TOEFL/IELTS ไม่เกิน 20,000 บาท
  • หากผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และวารสารวิชาการระดับชาติ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
  • ทุนการศึกษาดูงานต่างประเทศ (Dean’s Talent Awards) เป็นเวลา 1 เดือนในช่วงวิชาเลือกชั้นปีที่ 5-6 โดยมีทุนสนับสนุน 100,000-150,000 บาทต่อทุน เมื่อมีคุณสมบัติครบตามประกาศคณะฯ เรื่อง ทุนโครงการต้นกล้ารามาธิบดี พ.ศ.2562
  .

 


การพัฒนาความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

 1. เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 2. เสนอขอทุนในโครงการ ฯ  จากคณะกรรมการพิจารณาทุน ดังนี้
 • นักศึกษาจัดทีมเพื่อกำหนดหัวข้อโครงการที่สนใจร่วมกัน แสดงให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง
 • เสนอโครงการ เพื่อเสนอขอทุน และเมื่อโครงการนั้นได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะกรรม การพิจารณาทุน นักศึกษาจะได้รับรางวัล Dean’s Leader Practice Awards พร้อมทุนสนับสนุนการทำโครงการ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อโครงการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ของโครงการต้นกล้ารามาธิบดี 
  https://www.rama.mahidol.ac.th/nurturing_talent