You are here

โครงการฯ กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2562

โครงการฯ กับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 2562

          ด้วยหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2562 ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีการเรียนการสอนและการดำเนินการวิจัยร่วมด้วย ดังนั้นการดำเนินการวิจัยในโครงการต้นกล้าฯ สามารถเทียบเท่าการดำเนินการวิจัยในหลักสูตรฯ ได้ โดยนักศึกษาต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวกับทางโครงการต้นกล้าฯ ตั้งแต่เริ่มปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อทำวางแผนการวิจัย เพื่อทางโครงการต้นกล้าฯ จะประสานงานกับกลุ่มรายวิชาปฏิบัติการวิจัย เพื่อทำการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา และขอผลการประเมินการปฏิบัติการวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยตั้งแต่เริ่มวางแผนการวิจัย ร่างโครงการวิจัยตลอดจนการดำเนินการวิจัยจนถึงการสรุปผลการวิจัยเป็นระยะ ให้ได้ครบตามข้อกำหนดในหลักสูตรฯ

***การเข้าโครงการต้นกล้าฯ เกิดประโยชน์ กับ นศพ หลักสูตรแพทยศาศตรบัณฑิต 2562 อย่างไร*** 

Elective โครงการต้นกล้ารามาธิบดี
ชั้น 3, 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400. Map : 0-2201-1734  Map  : 0-2201-1734
Map : ratonkla@mahidol.ac.th  Facebook Map