การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 209

โครงการ Charity ครั้งที่ 209 มอบให้แก่

โรงพยาบาลมหาราชนคราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556