การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 235

ผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบพัสดุจำนวน 4 รายการ ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ

  โดยมีราคาประเมิน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

วันที่ 7  กรกฎาคม  2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

By ศันสนีย์ โสนนิล  Tel : 02-201-1335