การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 234

ผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบพัสดุจำนวน 2 รายการ ให้แก่โรงพยาบาลมหาสารคาม  อ.เมือง  จ.มหาสารคาม

  โดยมีราคาประเมิน 255,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาท)

วันที่ 20  มิถุนายน  2557  ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

By ศันสนีย์ โสนนิล  Tel : 02-201-1335