การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 233

ผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบพัสดุจำนวน 59 รายการ ให้แก่มูลนิธิพัฒนายั่งยืน โดยมีราคาประเมิน 24,300 บาท

(สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาท) วันที่ 5 มิถุนายน 2557  ณ ฝ่ายการพัสดุ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

By ศันสนีย์ โสนนิล  Tel : 02-201-1335