การบริจาคโครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 232

ผู้แทนจากฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

มอบพัสดุจำนวน 62 รายการ ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

อ.พนมทวน  จ.กาญจนบุรี  โดยมีราคาประเมิน 42,400 บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาท)

วันที่ 28 พฤษภาคม  2557  ณ บริเวณใต้หอพักแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

By ศันสนีย์ โสนนิล  Tel : 02-201-1335