โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 406

โครงการพัสดุ  Charity ครั้งที่  406

ฝ่ายการพัสดุ  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

บริจาคพัสดุ จำนวน 20 รายการ ให้กับ สถานีตำรวจภูธรโคกเจริญ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรีในวันที่  27 มีนาคม 2561 เวลา  11.00 น.