You are here

คลังพัสดุรามา ชวนเบิกวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ  เชิญบุคลากรทุกหน่วยงาน  ใส่ใจการเบิกวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  เร่งรณรงค์ก่อนเบิก - จ่าย ให้ตรวจสอบสินค้าใน E - Catalog ก่อนส่งใบเบิกทุกครั้ง  เชื่อมั่นหากทุกหน่วยงานเข้าใจตรงกัน  จะสามารถเบิกวัสดุได้ตามความต้องการ  ตรงการใช้งานอย่างคุ้มค่าประหยัดงบประมาณองค์กร