You are here

โครงการ CSR เพื่อสังคม "ครุภัณฑ์ ปันสุข เพื่อน้อง" ประจำปี 2566

บริจาคครุภัณฑ์ให้โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ฝ่ายการพัสดุ จัดโครงการ CSR เพื่อสังคม "ครุภัณฑ์ ปันสุข เพื่อน้อง" ขึ้นเพื่อบริจาค ครุภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานต่อได้ ให้กับหน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ โดยสำหรับปี 2566 นี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้คัดเลือกและทำการบริจาคครุภัณฑ์ประเภท โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ชั้นวางของ และคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับกลาง มีจำนวนนักเรียน ๕๔๕ คน ระดับชั้นการศึกษาระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ ๓  พิธีส่งมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยมี ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ  ผศ.ดร.แพทย์หญิงนวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ พร้อมกับทีมบริหาร หัวหน้างาน ตัวแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ เข้าร่วมงาน  ซึ่งบรรยากาศของงานเต็มไปด้วย คำขอบคุณ รอยยิ้ม และความสุขของน้อง ๆ นักเรียนทุกคน ณ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 

ดูอัลบั้มบรรยากาศในงาน : คลิกที่นี่