“การบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

โครงการ “การบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

                          ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

          *******{{{{*******