สาหรับผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพ (สปสช.)และผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ กทม. / อปท.ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565
 
1. ระบบเอกสารอิเลคทรอนิคส์ (E-MAIL) ส่งที่ ( papsu-rama@hotmail.com ) 2. ส่งผ่าน App Rama 
 
เพจ สวัสดิการข้าราชการ สรุปข้อมูลการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
 กพร.ตรวจเยี่ยมดูงาน ตามที่หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริการการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดำเนินการลดขั้นตอนตามนโยบายของรัฐบ...
 
เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเหตุทำให้...
 
การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้วยบัตรประชาชน
กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการ รพ.รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แจงแนวปฏิบัติใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้
 
อ้วนแล้วหวานแล้ว ลดได้แน่าด้วยดัชนีน้ำตาลต่ำ
ประเมินองค์ประกอบร่างกาย ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว บรรยายพิเศษ
 
ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิของข้าราชการและบุคคลในครอบครัว
กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัวจากโครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาล มาเป็นการใช้บัตรประชา...
  ข้อมูลหน่วยงาน
รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านนโยบายของกองทุนสิทธิการรักษาพยาบาล
บริการรับรองการใช้สิทธิรักษาพยาบาลให้กับผู้รับบริการในสิทธิแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
 
คลิกURL https://bit.ly/3Soa2cV
ท่านสามารถสแกนQR code นี้
สาหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการรักษาทั่วไปของโรงพยาบาลรามาธิบดี