กพร.ตรวจเยี่ยมดูงาน ตามที่หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริการการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดำเนินการลดขั้นตอนตามนโยบายของรัฐบ...
 
อ้วนแล้วหวานแล้ว ลดได้แน่าด้วยดัชนีน้ำตาลต่ำ
ประเมินองค์ประกอบร่างกาย ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว บรรยายพิเศษ
 
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการวันไตโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 
รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่
ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service
 
ข่าวดีจะดังฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี
อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญอันดับต้นๆ ในการส่งเสริมสุขภาพร่างกาย ทุกวันนี้เราได้รับสารพิษตกค้างจากผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งข้าวที่เราบริโภคเป็น...
 
ร้านโภชนศาสตร์  สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด
ร้านโภชนศาสตร์ "สุขภาพดีได้ด้วยโภชนบำบัด"
 
ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหันซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต
 
ครม.เห็นชอบให้ทุก รพ.รับรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใน 72 ชม. เก็บเงินตามบัญชีค่าใช้จ่ายที่กำหนด หากมีสิทธิตาม กม.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ กม.ว่าด้วยการประก...
 
สพฐ
สพฉ. เปิดศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต UCEP Coordination Centerอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและโรงพยาบาล
 
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนR2R
รศ.นพ.ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมอบของที่ระลึก และมีผู้ที่สนใจ...
 
พิธีเปิดหน่วยสวัสดิการสุขภาพบุคลากร
เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของบุคลากรและนักศึกษารามาธิบดี และจัดบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน แก่บุคลากร ญาติสายตรง นักศึกษา ผู้เกษียณและศิษย์เก่า ให้มีสุขภาพอน...
 
หน่วยประกันสุขภาพ งานบริหารการรักษาพยาบาล ได้จัดโครงการอบรม  “ความสัมพันธ์ระหว่างการสรุปคำวินิจฉัยทางการแพทย์กับการให้รหัสโรคและหัตถการ” อ...