ติดต่อเรา

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

งานบริหารการรักษาพยาบาล

สำนักงาน ตั้งอยู่ที่ อาคารพัสดุ ชั้น3

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400