เกี่ยวกับเรา

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
• หน่วยประกันสุขภาพ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ ทุกกลุ่ม เช่นสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ สิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิบริษัทประกันชีวิต รวมถึงการเบิกและจัดการเฉพาะโรคสำคัญ และการตรวจสอบการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในกลุ่มสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมและสิทธิสวัสดิการข้าราชการ ที่ใช้บริการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
• หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบสิทธิและรับรองสิทธิของผู้รับบริการโรงพยาบาล ผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคมและสิทธิอื่นๆที่เบิกต้นสังกัด  ให้คำแนะนำในเรื่องการใช้สิทธิรับบริการรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ  และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการเข้ารับ  บริการภายในโรงพยาบาล
 
• หน่วยรับผู้ป่วยใน
 
ดำเนินการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยใน ของโรงพยาบาลและลงทะเบียนผู้ป่วยใน (อาคารหลัก)บริหารจัดการเตียงผู้รับยาเคมีบำบัดและรับเลือดที่ Short stay (SSS2) และดูแลคลินิกประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัด พบอายุรแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 
• หน่วยประสานการส่งต่อผู้ป่วย
 
ดำเนินการบริหารจัดการขอส่งต่อหรือการขอย้ายผู้ป่วยมาโรงพยาบาลรามาธิบดี ในภาพรวมของคณะฯ ทั้งในกรณีผู้ป่วยทั่วไป บุคลากรของคณะฯ และผู้ป่วยที่มีสิทธิต้นสังกัดรามาธิบดี ประกันสังคม ประกันสุขภาพ และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาโรงพยาบาลอื่น และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
 
 
 
 
• หน่วยสวัสดิการสุขภาพ
 
ดำเนินการบริหารจัดการระบบการดูแลสุขภาพบุคลากรคณะ ญาติสายตรงของบุคลากร ศิษย์เก่า บุคลากรคณะเกษียณอายุ ในด้านการตรวจสุขภาพและตรวจรักษา และประสานงานด้านการตรวจรักษาพยาบาลบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
• หน่วยทะเบียนมะเร็ง
 
รับผิดชอบการดำเนินการด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทั้งด้านทะเบียนโรค งานวิจัยและการบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านโรคมะเร็ง
 
 
• หน่วยส่องกล้องทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว
 
การให้บริการด้านงานส่องกล้องทางเดินอาหารที่ซับซ้อนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เข้าอบรมในหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ทั่วไป อายุรศาสตร์ต่อยอดโรคระบบทางเดินอาหาร ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์โรคตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 
 
• โครงการดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
 
ให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวแบบครบองค์รวมเผยแพร่ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองทั้งภายในและภายนอกสถาบัน