ข้อมูลหน่วยงาน

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

งานบริหารการรักษาพยาบาล

หน้าที่และเป้าหมาย

   รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการระบบการให้บริการในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ ทุกกลุ่ม ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ สิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิบริษัทประกันชีวิต และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ทำสัญญาระบบเงินเชื่อกับโรงพยาบาล ในด้านต่างๆได้แก่

-การตรวจสอบและรับรองสิทธิกรณีรับบริการผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน

-การบริหารเตียงผู้ป่วยใน ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การลงทะเบียนผู้ป่วยใน บริการการแจ้งเกิด-แจ้งตาย การรับใบสูติบัตรและมรณบัตร

- การประสานส่งต่อ และส่งกลับผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล/สถานพยาบาล การประสานหาเตียงต่างภาควิชาให้บุคลากรและญาติสายตรงที่เข้ารับการรักษาแผนกฉุกเฉิน

- การบริหารจัดการโครงการโรคเฉพาะ/โรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง

-การให้รหัสโรคและรหัสหัตถการกรณีผู้ป่วยนอก  การทบทวนการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน 

เพื่อให้ผู้รับบริการในทุกกลุ่มสิทธิที่มารับบริการรักษาพยาบาลได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความพึงพอใจในการมารับบริการ รวมถึงได้รับสิทธิที่ถูกต้อง ตรงตามสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ และโรงพยาบาลสามารถเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลกับกองทุนต่างๆได้ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

ขอบเขตการให้บริการ

   ให้บริการกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้สิทธิรักษาพยาบาลประเภทต่างๆ ทุกกลุ่ม ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สวัสดิการรัฐวิสาหกิจ สิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)  สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิบริษัทประกันชีวิต และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนที่ทำสัญญาระบบเงินเชื่อกับโรงพยาบาล นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล บุคลากรภายในคณะฯ หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกคณะฯ

หน่วยงาน

สถานที่ตั้ง

ขอบเขตการให้บริการ

เวลาทำการ

หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ

-ชั้น 1อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

-ชั้น 1อาคาร1

 

-ห้องฉุกเฉิน

-ตรวจสอบและรับรองสิทธิกรณีผู้ป่วยนอก

 

 

-ตรวจสอบและรับรองสิทธิผู้ป่วยและลงทะเบียนผู้ป่วยในที่มารับบริการที่ห้องฉุกเฉิน

-6.00-20.00 น.

(จ-ศ)

-6.00-23.00 น.

(ทุกวัน)

-ตลอดเวลา 24ชั่วโมง

หน่วยประกันสุขภาพ

-ชั้น3 อาคารบำบัดน้ำเสีย

 

 

 

 

 

-การทบทวนการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยใน

-บริหารจัดการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มสิทธิและโครงการโรคเฉพาะ

-ให้รหัสโรคและรหัสหัตถการผู้ป่วยนอก

8.30-16.30 น.

(จ-ศ)

 

 

 

 

หน่วยรับผู้ป่วยใน

-ชั้น1 อาคาร1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ชั้น2 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

-บริหารเตียงผู้ป่วยในแผนกศัลยกรรม แผนกสูตินรีเวช แผนกอายุรแพทย์ ( Admit HSU) แผนกกระดูก(Admit HSU)

 

 

-บริการผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดและรับเลือดที่ SSS2

-ตรวจสอบและรับรองสิทธิและลงทะเบียนผู้ป่วยใน

-บริการผู้ป่วยตรวจคลินิกประเมินก่อนผ่าตัด

 

-7.00-19.00 น.(จ-ศ)และ8.00-12.00 น.(วันอาทิตย์ และวันหยดนักขัตฤกษ์ก่อน 1วัน)

-8.00-20.00 น.

 

-ตลอดเวลา 24ชั่วโมง

-7.00.16.00 น.(จ-ศ)

หน่วยประสานการส่งต่อผู้ป่วย

-ชั้น1 อาคาร1

-ประสานการรับส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วยทุกสิทธิที่ต้องการย้ายมารักษาพยาบาล/ย้ายกลับโรงพยาบาลต้นสังกัด

-ประสานหาเตียงadmitบุคลากร/ญาติสายตรงที่ฉุกเฉิน

-8.00-24.00น.(ทุกวัน)

 

 

 

 

 

บุคคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน(ราย)

พยาบาล(รวมหัวหน้างาน 1 คน, หัวหน้าหน่วย 3 คน)

26

นักวิชาการเวชสถิติ

11

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(รวมหัวหน้าหน่วย 1 คน)

5

ผู้ช่วยพยาบาล

3

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

23

พนักงานอื่นๆ

3

รวม

71