หน่วยรับผู้ป่วยใน

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

หน่วยรับผู้ป่วยใน

หน้าที่และเป้าหมาย

1.หน้าที่และเป้าหมาย(Purpose)
1.1บริหารเตียงผู้ป่วยในแก่แผนกศัลยกรรมและหอผู้ป่วยระยะสั้น HSU1เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์และมีการใช้ทรัพยากรเตียงอย่างคุ้มค่า
1.2ให้บริการช่วยเหลือแพทย์อายุรกรรมและแพทย์วิสัญญีในการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้องรับการประเมินก่อนการผ่าตัดและทำหัตถการต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนการผ่าตัดและทำหัตถการทันตามแผนการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้ผู้ส่งปรึกษา
1.3ให้บริการตรวจสอบสิทธิรับรองสิทธิและลงทะเบียนผู้ป่วยในป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการเรื่องสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ถูกต้อง
1.4ลงทะเบียนและประสานงานให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องรับยาเคมีบำบัด ให้เลือดที่หน่วยบริการเคมีบำบัดSSS2เพื่อให้ผู้ป่วยรับยาเคมีบำบัดได้รับเลือดทันเวลาตามแผนการรักษาของแพทย์เจ้าของไข้
1.5ให้บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย รับส่งใบสูติบัตร มรณบัตรเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวก รวดเร็วทันเวลาและถูกต้องในการแจ้งเกิด แจ้งตาย การรับใบสูติบัตร มรณบัตร
2.ขอบเขตในการให้บริการ(Scope of Service)
กลุ่มผู้รับบริการได้แก่ ผู้ป่วยและญาติจากทุกแผนก ทุกโรค ทุกเพศ ทุกวัย(ยกเว้นผู้ป่วยฉุกเฉิน)ที่ต้องรับการรักษาโดยการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยเข้าพักรับการรักษาที่อาคารต่างๆดังนี้
1.อาคารหอผู้ป่วยใน(อาคาร 1) 
2.อาคารปัจจุบันพยาบาล(อาคาร 4) 
3.อาคารออร์โธปิดิกส์(อาคาร 5)
4.อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
5.อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
6.อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
โดยมีกระบวนการหลักให้บริการดังนี้ 
    บริหารจัดการเตียงให้ผู้ป่วยแผนกศัลยกรรมที่Admit อาคาร 1 ผู้ป่วยนรีเวชที่Admit อาคาร 1 และผู้ป่วยศัลยกรรม ผู้ป่วยอายุรกรรม ผู้ป่วยกระดูกและข้อ ผู้ป่วยที่รับยาเคมีบำบัดที่ต้อง Admit ที่หอผู้ป่วยระยะสั้น HSU1 ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07:00น-19:00น และทุกวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์(ก่อนเปิดทำการ 1 วัน)ตั้งแต่เวลา 08:00น -12:00น
    ตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการประเมินความพร้อมก่อนผ่าตัดและทำหัตถการโดยอายุรแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 07:00น -16:00น
    บริการตรวจสอบสิทธิ รับรองสิทธิ และลงทะเบียนผู้ป่วยในที่ต้อง Admit ที่อาคาร 1 อาคาร 4 อาคาร 5 และอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงและลงทะเบียนผู้ป่วยในผู้ป่วยที่Admitอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์หลังเวลา 21.00น
    ลงทะเบียนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้กับผู้ป่วยนอกที่ได้รับการรักษาโดยการให้เลือด ให้ยาเคมีบำบัด ให้สารน้ำที่หน่วยบริการเคมีบำบัด SSS2 อาคาร 4 ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08:00-20:00น
    บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย รับส่งใบสูติบัตร มรณบัตร ของผู้ป่วยจากทุกอาคารของโรงพยาบาลรามาธิบดีให้กับญาติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00-20:00น และรับเอกสารพร้อมตรวจสอบเอกสารสำหรับการแจ้งเกิดแจ้งตายตลอด 24 ชั่วโมง

บุคลากร

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน (คน)

หัวหน้าหน่วย

1

พยาบาลวิชาชีพ

3

ผู้ช่วยพยาบาล

3

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

9

พนักงานบริการ

2

พนักงานทั่วไป

1

พนักงานธุรการ

2

รวม

19