วิธีการขอยืนยันตัวตนเข้ารับบริการ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

 

ท่านสามารถสแกนQR code นี้
สาหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการรักษาทั่วไปของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ท่านสามารถสแกนQR code นี้ สาหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการรักษาทั่วไปของโรงพยาบาลรามาธิบดี