หน่วยประกันสุขภาพ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

หน่วยประกันสุขภาพ

หน้าที่และเป้าหมาย

รับผิดชอบในการบริหารจัดการด้านนโยบายของกองทุนสิทธิการรักษาพยาบาล ได้แก่ สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า สิทธิประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/อปท. สิทธิสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ สิทธิบริษัทประกันชีวิต และสิทธิอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงระบบการเบิกชดเชยค่ารักษาพยาบาลและการบริหารจัดการเฉพาะโรคของสิทธิการรักษาต่างๆ การให้และบันทึกรหัสโรคผู้ป่วยนอก การทบทวนการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานของการให้รหัสโรคและรหัสหัตถการ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเบิกจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามความจริง และลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา บุคลากรและญาติสายตรงของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี บุคลากรในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มพนักงานบริษัท (คู่สัญญา)

ขอบเขตการให้บริการ

หน่วยประกันสุขภาพ สถานที่ปฏิบัติงานอาคารบำบัดน้ำเสีย ชั้น 3 ช่วงเวลาปฏิบัติงานตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โดยแบ่งออกภาระงานที่รับผิดชอบดังนี้

 1. การให้และการทบทวนรหัสโรคและรหัสหัตถการประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบ 3 กองทุนสิทธิการรักษาพยาบาล ได้แก่ กองทุนสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนสิทธิประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/อปท. และสิทธิอื่นๆ ได้แก่ พ.ร.บ., บริษัทประกันชีวิต, ธนาคารแห่งประเทศไทย, พนักงานหน่วยงานของรัฐ, บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

 2. การบริหารจัดการโครงการโรคเฉพาะ/บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ได้แก่

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สิทธิประกันสังคม

สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/อปท.

1. โครงการปลูกถ่ายไต/รับยากดภูมิ

2. โครงการปลูกถ่ายไขกระดูก

 

1. โครงการปลูกถ่ายไต/รับยากดภูมิ

2. โครงการปลูกถ่ายไขกระดูก

 

1. โครงการปลูกถ่ายไต

3. โครงการปลูกถ่ายตับ/รับยากดภูมิ

4. โครงการบัญชียา จ(2)

5. โครงการการฝากครรภ์ (บุคลากรรามาฯ)

6. โครงการตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด

7. โครงการคุมกำเนิดชั่วคราว

8. โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี Pap smear

3. โครงการบริหารจัดผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

 

 

 1. การบริหารจัดการระบบสิทธิประกันชีวิต (Fax claim) 3 อาคารของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กับบริษัทประกันชีวิต (คู่สัญญา)

 2. การตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ค่ารักษาพยาบาลให้กับฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน 3 กองทุนสิทธิการรักษาพยาบาลได้ถูกต้อง ครบถ้วน

 3. การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการจากกองทุนสิทธิการรักษาพยาบาล

 4. การลงทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาล ตามข้อตกลงของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 5. การขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลในกลุ่มบริษัทคู่สัญญากับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ศักยภาพ

  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตรงกับภาระงานที่รับผิดชอบ มีระบบสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน และมีระบบการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล

  บุคลากร

ชื่อตำแหน่ง

จำนวน (คน)

พยาบาลวิชาชีพ

13

นักวิชาการเวชสถิติ

9

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2

ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป

1

รวมทั้งสิ้น

25