ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

โครงสร้างการบริหาร

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร  ศรีธรา

คณบดี

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์  ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

นายแพทย์พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

คุณสายพิรุณ ปราสาทพันธ์
หัวหน้างานบริหารการรักษาพยาบาล
โทรศัพท์ 02-201-2288

 

 

 

คุณสิริวรรณ  ไตรวิลาศ
หัวหน้าหน่วยประกันสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-201-2288

 

 

คุณสมปอง ไตรศิลป์
หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ
โทรศัพท์ 02-201-1362-3 : 02-200-4016-7

 

 

คุณสุดารัตน์ ควรเดชะคุปต์
หัวหน้าหน่วยประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
โทรศัพท์ 02-201-2984-5

 

 

 

คุณพรศิริ  สุขพูน
หัวหน้าหน่วยรับผู้ป่วยใน
โทรศัพท์ 02-201-0310