ส่งบทคัดย่องานวิจัย

×

Warning message

Submissions for this form are closed.

ส่งบทคัดย่องานวิจัย

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว รามาธิบดี ขอเชิญแพทย์หรือบุคคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุม งานประชุมวิชาการ Future projection: Family Medicine in the next decade ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2562 รร.เซ็นจูรี ปาร์ค ราชปรารภ โดยส่งบทคัดย่องานวิจัยที่เกียวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัว เวชปฏิบัติปฐมภูมิ ทั้งนี้บทคัดย่อ มีลักษณะดังนี้

 1. ไม่เกิน 350 คำ
 2. ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 3. ประกอบด้วย 5 หัวข้อย่อยได้แก่
  • Background
  • Objective
  • Method
  • Result
  • Conclusion

งานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้นำเสนอใน ใน session: fostering primary care through research วันที่ 28 มีนาคม 2562 15.00-16.30 น.

หมายเหตุ ผู้นำเสนอต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้