กลุ่มงานกิจการพิเศษ

 

               

                     หัวหน้ากลุ่มงาน:  นพ.พรพจน์ หอสุวรรณศักดิ์   โทร. 02 201 1406, 02 201 1486    ต่อ 107