You are here

กลุ่มงานวิจัย

                 กลุ่มงานวิจัย มีหน้าที่พัฒนาและสนับสนุนการทำวิจัยของบุคลากรในภาควิชาฯ  กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของงานวิจัยที่กำลังดำเนินอยู่  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงานกับภาควิชาอื่นๆ และคณะอนุกรรมการวิจัยของคณะฯ เพื่อให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ส่งเสริมงานวิจัยของอาจารย์ให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับประเทศและนานาชาติ  อีกทั้งสนับสนุนนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยเพื่อช่วยทำงานของอาจารย์

                 หัวหน้ากลุ่มงาน:  พญ.ธัญญรัตน์  อโนทัยสินทวี   โทร. 02 201 1406, 02 201 1486    ต่อ 107

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว  FamMed.mahidol.ac.th
สำนักงาน: อาคาร 4  ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
โทรศัพท์ 02-201-1486