กลุ่มงานบริการวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ครอบครัวแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคคลทั่วไป  ในรูปแบบของการประชุมวิชาการ  การเป็นวิทยากรในพื้นที่และอื่นๆ
  • เผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทางสื่อต่างๆ เช่น  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์  วารสารทางการแพทย์  สื่อโสตทัศน์  และเว็บไซด์ทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมเพื่อแพร่ความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวสู่สังคม

หัวหน้ากลุ่มงาน:  พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์   โทร. 02 201 1406, 02 201 1486    ต่อ 107