กลุ่มงานการศึกษา

 

              หน่วยการศึกษาระดับปริญญา ทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวระดับปริญญาให้ดำเนินไปด้วย ความราบรื่นเรียบร้อยตลอดทั้งปี  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวให้ทันสมัย  ตรงความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของประเทศ  นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ประสานงานด้านการศึกษาในระดับปริญญา เมื่อได้รับการ ร้องขอหรือประสานจากองค์กร/สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ   รวมทั้งกระตุ้น/ส่งเสริมให้บัณฑิตที่สนใจ  ผลิตผลงานที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว  เผยแพร่สู่สังคม

              หัวหน้าหน่วยการศึกษาระดับปริญญา:  พ.ญ.กนกพร  สุขโต  โทร. 02 201 1406, 02 201 1486   ต่อ  108

              หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ทำหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว  ในระดับหลังปริญญาให้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยตลอดปีการศึกษา  รวมทั้งประสานงานด้านการศึกษาในระดับปริญญา เมื่อได้รับการร้องขอ  หรือประสานจากองค์กร/สถาบันทั้งภายในและต่างประเทศ  และยังมีหน้าที่พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวระดับหลังปริญญา ให้ทันสมัย  ตรงความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของประเทศ  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เข้าศึกษา/ฝึกอบรม  ผลิตผลงานที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัว  เผยแพร่สู่สังคมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางการแพทย์และ สาธารณสุขต่อไป

              หัวหน้าหน่วยหน่วยการศึกษาหลังปริญญา:  นพ.อาทิตย์ ชัยธนสาร  โทร. 02 201 1406, 02 201 1486   ต่อ  108

              หัวหน้ากลุ่มงาน:  ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์    โทร. 02 201 1406, 02 201 1486    ต่อ 108