งานบริหารทั่วไปและธุรการ

หน้าที่และภาระงาน

  1. จัดทำเอกสารด้านงบประมาณ  การเงิน  บุคคล  พัสดุ  ตามพันธกิจด้านจัดการศึกษา  การทำวิจัยและการให้บริการทางการแพทย์และวิชาการของภาควิชาฯ อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ
  2. จัดเก็บและรักษาเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของภาควิชาฯ ตามระบบการจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่คณะฯ กำหนด
  3. จัดเก็บ/บริการข้อมูลด้านการเงิน  บุคคล  และพัสดุของภาควิชาฯ เพื่อใช้ในการอ้างอิง  การพัฒนาคุณภาพงาน  และการบริหารงาน/บริหารทรัพยากรบุคคลของภาควิชาฯ
  4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านงานธุรการ  การเงิน  บุคคลและพัสดุแก่บุคลากรภายในภาควิชาฯ 
  5. จัดหา  ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์ให้มีเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  6. ดูแลพื้นที่สำนักงานภาควิชาฯ ให้มีความสะอาด  เป็นระเบียบอยู่ในสภาพพร้อมใช้  ตามภาระงานของภาควิชาฯ
  7. ประสานงาน/ให้ความร่วมมือด้านงานธุรการ  การเงิน  บุคคล  พัสดุกับหน่วยงาน/บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ด้วยความรวดเร็วและการสื่อสารที่ชัดเจน
  8. บริการ/ประสานการจัดเลี้ยงในการประชุมคณะกรรมการ  การจัดอบรมสัมมนาต่างๆ ของภาควิชาฯ ให้มีความเรียบร้อย

          หัวหน้าหน่วย:  นางวีรวรรณ  วงษ์สวรรค์   โทร. 02 201 1486, 02 201 1406   ต่อ 104