You are here

ใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)

 

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน เลขที่ มอก.9001-2559 (ISO 9001-2015) สำหรับงานขอบข่าย : การรักษา บริการผู้ป่วย ประกันสุขภาพ