รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 รศ. นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล ประธานหลักสูตร
5 ผศ.นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
3 ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
4 ผศ.นพ.มังกร อภิรักษ์กานต์
5 ผศ.นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
6 อ.พญ.สุรวรรณ์ บุญญะการกุล