รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

 
ลำดับ ชื่อ-สกุล
1 รศ. นพ.ชัย กอบกิจสุขสกุล ประธานหลักสูตร
2 ศ.น.ท.หญิง พญ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา  
3 ผศ. นพ.ปกรณ์ เจียระคงมั่น
4 ผศ. นพ.เอกฉัตร ฉันธนาภัค
5 ผศ.นพ.มังกร อภิรักษ์กานต์
6 อ.นพ.กิตติภพ สมบูรณ์นิธิผล
7 อ.พญ.สุรวรรณ์ บุญญะการกุล
ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297