ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตร

        แพทย์ที่จบการฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท ต้องมีผลลัพธ์การฝึกอบรมที่พึงประสงค์ (intended learning outcomes / milestones) ที่ชัดเจน ครอบคลุมสมรรถนะการเรียนรู้หลักทั้ง 6 ด้าน (competency) ดังต่อไปนี้
1. ทักษะและเจตคติในการบริบาลผู้ป่วย (Patient care)
   ก. มีทักษะในการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วย (History taking and physical examination)
   ข. มีทักษะในการให้คำปรึกษาและแนะนำ (Consultation and recommendation) เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคทางหลอดเลือดระบบประสาท ให้แก่ผู้ป่วยและแพทย์สาขาอื่นได้อย่างเหมาะสม โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม พิจารณาและคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความเสี่ยงและประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นหลัก
   ค. มีทักษะในการขอใบแสดงความยินยอม (Obtaining informed consent) ในกรณีที่ทำการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการทำการฉีดสีหลอดเลือดระบบประสาท และการรักษาโรคโดยวิธีการทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท
   ง. มีความรู้ความสามารถในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางรังสีร่วมรักษาระบบประสาท (Performing diagnostic and treatment procedures)
   จ. มีทักษะในการเตรียมผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยหลังทำการรักษาโดยวิธีการทางรังสีร่วมรักษา ระบบประสาทได้อย่างเหมาะสม (Pre and postoperative care)
   ฉ. มีทักษะในการตรวจพบและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจวินิจฉัยโรคโดยการฉีดสีหลอดเลือดระบบประสาท และระหว่างทำการรักษาทางรังสีร่วมรักษาประสาทได้อย่างเหมาะสม (Complication management) และสามารถสื่อสารเกี่ยวกับข้อผิดพลาดภาวะแทรกซ้อน หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

2. ความรู้และทักษะในการตรวจวินิจฉัยโรคและทำการรักษาโรคทางด้านหลอดเลือดระบบประสาท (Medical knowledge and technical skill)
   ก. มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ของร่างกายและหลอดเลือดที่เกี่ยวข้องกับสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท
   ข. มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในวิชาชีพสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท

3. การพัฒนาปรับปรุงตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning and improvement)
   ก. เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ได้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติงาน
   ข. ดำเนินการวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขได้
   ค. วิพากษ์บทความและงานวิจัยทางการแพทย์ได้
4. ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)
   ก. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตาเคารพการตัดสินใจและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
   ข. สามารถสื่อสารให้ข้อมูลผู้ป่วยและอภิปรายวิธีการตรวจรักษาโรคให้กับทีมดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   ค. สามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานและสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. มีพฤติกรรมแห่งวิชาชีพและความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)
แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแห่งวิชาชีพที่ดีของแพทย์ดังนี้
   ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติอันดีต่อผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน เพื่อนร่วมวิชาชีพและชุมชน
   ข. มีทักษะด้านที่ไม่ใช่เทคนิค (non-technical skills) และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสม
   ค. มีความสนใจใฝ่รู้ และสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (continuing professional development)
   ง. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

6. การปฏิบัติงานตามระบบ (System-based practice)
   ก. มีความรู้ด้านระบบพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) ทางรังสีร่วมรักษา ได้แก่
      i. กระบวนการในการกำกับดูแลความปลอดภัยผู้ป่วย (patient safety)
      ii. กระบวนการในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านรังสี (radiation safety) ทั้งต่อ ผู้ป่วยและบุคลากร
      iii. กระบวนการจัดการอุบัติการณ์ของความเสี่ยง
   ข. มีความรู้เกี่ยวกับระบบสุขภาพของประเทศ
   ค. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
   ง. ใช้ทรัพยากรสุขภาพอย่างเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลี่ยนการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เข้ากับบริบทของการบริการสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 

ภาควิชารังสีวิทยา Radiology.mahidol.ac.th
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-2465-6,  โทรสาร 02-201-1297